www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศวันที่ : 22 ก.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 236 คน
ที่มา : 

นางสาวเมริน


รายละเอียดของข่าวสาร


รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปด้านแผนงาน
และงบประมาณ สนับสนุน ประสานงานและรวบรวมข้อมูล ในภารกิจงาน ภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ และบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุ
การดำเนินงานจัดประชุม การประสานงานติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.30 . (หากผลการปฏิบัติงานดี
จะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป
)

o คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และPower Point

ได้เป็นอย่างดี (หากสามารถระบุความเร็วในการพิมพ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)

o เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น (ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File)

1. ใบสมัครที่มีรูปถ่ายประกอบ จำนวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)

2. ประวัติส่วนตัวเบื้องต้น (Resume)

o หลักฐานการรับสมัคร ( นำมาแสดงเมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว )

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Tran script) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

o เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครที่จัดส่งให้ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2. หากมีประวัติที่น่าสนใจ จะมีการประสานแจ้งผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรม

Microsoft Office และสัมภาษณ์

สามารถส่งประวัติผ่านทาง email : dpe.plan@gmail.com พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน

สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 1502

>