www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


ประกาศวันที่ : 20 ก.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 187 คน
ที่มา : 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือน 11280 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
และสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การตรวจทานหนังสือ การลงทะเบียนรับ - ส่ง เวียนหนังสือ การบันทึกข้อมูล จัดเก็บ ค้นหาหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ร่างหนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม/สัมมนา รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>