www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (ส่วนกลาง)


ประกาศวันที่ : 20 ก.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 69 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (ส่วนกลาง)


ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (ส่วนกลาง)

เงินเดือน 10430 บาท

วุฒิ

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงาน

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรงทําความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือเครื่องไฟฟ้า หรือประปา หรือเครื่องจักรกลการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

***************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>