www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ


ประกาศวันที่ : 15 ก.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 298 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ


ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เงินเดือน 10430 บาท

วุฒิ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลักษณะงาน

1.ปฏิบัติงานทั่วไปให้บริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในสำนักงาน เช่น ถ่ายเอกสาร รับรองแขกหรือผู้มาติดต่อราชการ ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสำนักงาน 2. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อไขข้อข้องใจ และช่วยตอบคำถามให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ 3. ร่วมพัฒนางานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*********************************************

รายละเอียดเพิม้เติมคลิกที่นี่

>