www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ


ประกาศวันที่ : 24 ส.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 400 คน
ที่มา : 

สกสว.


รายละเอียดของข่าวสาร


สกสว. รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ

เงินเดือน 21000 บาท

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านตรวจสอบภายใน บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน

1.ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีภาระงานตลอดทั้งปี โดยมีส่วนร่วมกำหนดกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ตลอดจนร่วมออกแบบแนวทาง และเอกสาร ทั้งนี้โดยใช้การประสานงานและการให้คำปรึกษาแนะนำด้วย
2.รวบรวมข้อมูล และร่วมจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) รวมถึงแผนการตรวจสอบระยะยาว
3.ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมกาตรวจสอบ รวมถึงร่วมจัดทำรายงานการตรวจสอบ

**************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>