www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืช


ประกาศวันที่ : 23 ส.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 313 คน
ที่มา : 

กรมหม่อนไหม


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืช


ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืช

เงินเดือน 180000 บาท

วุฒิ

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ตำกว่านี้ ด้านเกษตรศาสตร์ ในสาขาโรคพืช อารักขาพืช การจัดการศัตรูพืช หรือได้หน่วยกิตวิชาด้านโรคพืชไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงาน

1.วิชาการเกษตร สำรวจวินิจฉัยโรคอันเป็นสาเหตุของโรคหม่อนไหม ให้ถูกต้องแม่นยำ เพื่อลดการระบาดของโรค
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดฝึกอบรมด้านโรคหม่อนไหม
3. สนับสนุนงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทิดความรู้ฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน
4. ให้บริการด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจโรคหม่อนไหมเพื่อการเตือนภัยการป้องกันกำจัด และการนำเข้าสินค้าหม่อนไหม
5. ควบคุม กำกับ ดูแล อาคารผลิตไข่ไหม อาคารตรวจโรคเพบริน และห้องปบัติการ
6. ควบคุม กำกับ ดูแล พนักงานจ้างเหมาบริการในงานที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

**************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>