www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ


ประกาศวันที่ : 23 ส.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 345 คน
ที่มา : 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ.

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

ลักษณะงาน

(1) ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
(2) ปฏิบัติงานบริหารสัญญาให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
(3) ดำเนินการควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่ายพัสดุ และจำหน่ายพัสดุ ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>