www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร


ประกาศวันที่ : 01 ส.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 458 คน
ที่มา : 

กรมหม่อนไหม


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร


ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เงินเดือน 21,000 - 25,000 บาท

คุณสมบัติ

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และมีประสบการณ์ในการทำงานตามตำแหน่งที่ประกาศ ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ลักษณะงาน

1.ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงมาก
2.ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการของกรมหม่อนไหม เพื่อวางแผนการจัดทำแผนงบประมาณ แผนโครงการพิเศษ/โครงการต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบาย
3.ศึกษา วิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการให้บรรลุและเป็นไปตามแผนที่กำหนด
4.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ จัดทำแบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้
5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่กำหนดไว้
6.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านหม่อนไหมกับต่างประเทศ
7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>