www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 31 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 368 คน
ที่มา : 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงาน

1) ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
2) ปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศด้านการบริหารและบัญชีเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อวางแผน ออกแบบ และทดสอบระบบงานต่าง ๆ
3) วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโปรแกรมระบบงานย่อยเพื่อการจัดทำภาวะเศรษฐกิจ และเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน รวมถึงการจัดการตารางข้อมูลสถิติทางการเงินเพื่อการจัดทำรายงาน
และงานวิจัย
4) จัดทำคำสั่งในการประมวลผล และวิเคราะห์การใช้ข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสม
กับลักษณะงาน
5) ดูแลและพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมระบบการสอบบัญชี และโปรแกรมระบบงานบริหารของกรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้ใช้งาน
6) ตรวจสอบการใช้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและการปฏิบัติงานของกรม
7) ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

*******************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>