www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.)


ประกาศวันที่ : 20 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 251 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.)


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.)

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร

ลักษณะงาน

ร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฏหมายที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ์พืช เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

*****************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>