www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร


ประกาศวันที่ : 06 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 351 คน
ที่มา : 

กรมหม่อนไหม


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร


ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขากีฏวิทยา
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

ลักษณะงาน

1. งานด้านการขยายพันธ์หม่อน ดูแลแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อนเพื่อการผลิตไข่ไหม
2. งานด้านการเลี้ยงไหมเพื่ออนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม การเลี้ยงไหมเพื่อผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
3. งานด้านการศึกษาค้นคว้าทดลอง วิจัยทางการเกษตร รวบรวมข้อมูลและสถิติของงานวิจัย ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร แนะนำเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
4. งานด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ด้านหม่อนไหม
5. งานด้านการออกตรวจสอบผ้าไหมเพื่อขออนุมัติติดดวงตรานกยูงพระราชทาน
6. งานในหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำ Web Site ของหน่วยงานและการเชื่อมโยง Web Site ของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

**********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>