www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา


ประกาศวันที่ : 30 มิ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 299 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง






รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา

เงินเดือน 15000 บาท

วุฒิ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ ประสานการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวม เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

***************************************

รายละเอีดยเพิมเติมคลิกที่นี่

>