www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.4)


ประกาศวันที่ : 30 มิ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 265 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.4)


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.4)

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดทำ รวบรวมเอกสารการเงิน งบประมาณ จัดเตรียมเอกสาร เตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม เก็บรักษาเอกสารสำคัญ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

**************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>