www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง


ประกาศวันที่ : 21 มิ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 281 คน
ที่มา : 

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก


รายละเอียดของข่าวสาร


ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง


ตำแหน่ง นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

เงินเดือน 37680 บาท

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
2 มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑0 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล เช่น CCNP Security, CISSP, CEH Practical, ECSA,Cisco Certified CyberOps Professional, ITPE Applied IT Engineers (AP), GPEN, GPYC เป็นต้น

ลักษณะงาน

1 พัฒนารหัสคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยโดยการสร้างรหัสคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากที่มีในระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
2 พัฒนารหัสคอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของภัยคุกคามในปัจจุบันโดยสร้างรหัสโปรแกรมขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุกและการสนับสนุน หน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียงอย่างมีประสิทธิภาพ
3 สร้างหรือแก้ไขปรับปรุงระบบปฏิบัติการบนพื้นฐานการทำงานของโปรแกรม โอเพ่นซอสต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยสร้างรหัสหรือแก้ไขรหัสในโปรแกรมที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอสต์เพิ่มเติมจากผู้ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมได้สร้างไว้แล้ว ให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของภัยคุกคามในปัจจุบันและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล
4 สร้างรหัสโปรแกรมสำหรับใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ
ไซเบอร์ขั้นสูงที่สามารถใช้งานได้ผลดี ในสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้ชุดปฏิบัติการไซเบอร์ของหน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>