www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน


ประกาศวันที่ : 16 มิ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 278 คน
ที่มา : 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน


ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. ร่วมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
2. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3. ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นประเมินความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน เพื่อกำหนดประเด็นการตรวจสอบ กำหนดเกณฑ์ เทคนิค วิธีการตรวจสอบ
4. ร่วมเปิดการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ สอบทานประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี ด้านกฎระเบียบ ด้านการดำเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี และในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการสรุปข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยจัดทำเป็นร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าคณะ ตรวจสอบในส่วนที่รับผิดชอบ
6. ให้คำปรึกษา แนะนำในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยรับตรวจ
7. ติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
9. ให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง
10. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
11. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
12. ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในและส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*******************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>