www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 26 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 150 คน
ที่มา : 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 37680 บาท

คุณสมบัติ

1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องในด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้
2.1 สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 15 ปี
2.2 สำหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 ปี
2.3 สำหรับวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง

ลักษณะงาน

1. ให้คำปรึกษาผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน
3. ให้คำปรึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับการทำงานของสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการป้องกันการถูกโจมตีข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ (ป้องกันไวรัส) หรือการโจรกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
5. ประสานและสนับสนุนในการพัฒนาบุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้เป็นบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีได้ถูกต้องและเหมาะสม รองรับการเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
6. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>