www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สวพ.7)


ประกาศวันที่ : 26 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 102 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สวพ.7)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สวพ.7)

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ทางการจัดการสารสนเทศและะคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานจัดการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา หรืองานบริการ หรืองานบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร จัดการระบบข้อมูลเผยแพร่ด้าน web site ของกรมวิชาการเกษตร บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

***************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>