www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวส.)


ประกาศวันที่ : 21 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 183 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวส.)


ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวส.)

เงินเดือน 18000 บาท

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางการเกษตรและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบหรือบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร หรือให้บริการวิชาการและเทคโนโลยี ทางการเกษตร หรือศึกษาวิเคราะห์พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานวิจัยงานแผนงาน และการติดตามประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

*********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>