www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ


ประกาศวันที่ : 21 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 233 คน
ที่มา : 

กองบัญชาการกองทัพไทย


รายละเอียดของข่าวสาร


กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ


ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

เงินเดือน 10430-13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นเพศชาย/หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเรียน รด.ปีที่ ๓)
2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)/ประกาศยีบัตรวิชาชีพ-ประกาศยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช-ปวส.) สาขาพณิชยการหรือบริหารธุรกิจทุกสาขา
3.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4.มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
5.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6.ค่าตอบแทน ๑๐,๔๓๐.-บาท ถึง ๑๓,๘๐๐.-บาท
7.ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ผู้สมัคร บิดา และ มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖)
3.ผู้สมัครเพศชาย ต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระทางทหารกองประจำการ หรือได้รับการยกเว้นจึงจะมีสิทธิสมัครสอบการคัดเลือกได้ และเพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
4.สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบเป็นพนักงานราชการของ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
5.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความสุจริตใจ
6.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาโดยคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี และไม่เป็นผู้ติดหรือเสพยาเสพติดทุกประเภท หากตรวจพบในภายหลังจะตัดสิทธิและระงับการบรรจุทันที
7.ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
8.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
9.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
10.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
12.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
13.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ลักษณะงาน

1.จัดปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ รวบรวม เสนอ แจกจ่ายเอกสาร
ของทางราชการ
2.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

***********************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>