www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 15 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 214 คน
ที่มา : 

กระทรวงการต่างประเทศ


รายละเอียดของข่าวสาร


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 19500 บาท

จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ

ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

1. รวบรวม จัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ
2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ
3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ

**********************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกท่ี่นี่

>