www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กวม.)


ประกาศวันที่ : 15 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 197 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กวม.)


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กวม.)

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ลักษณงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี หรืองานงบประมาณ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี จัดทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี รวบรวม จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ เอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>