www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ ชด.ทหาร


ประกาศวันที่ : 15 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 157 คน
ที่มา : 

กองบัญชาการกองทัพไทย


รายละเอียดของข่าวสาร


กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ ชด.ทหาร


ตำแหน่ง พนักงานบริการ ชด.ทหาร

คุณสมบัติ

คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า, มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ลักษณะงาน

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม รับ - ส่ง เอกสาร และพัสดุ
๒. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวรอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยข้องสำนักงาน
๓. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

***************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>