www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานชั่วคราว FB3 ตำแหน่ง พนักงานชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา


ประกาศวันที่ : 29 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 183 คน
ที่มา : 

สกสว.


รายละเอียดของข่าวสาร


สกสว. รับสมัครพนักงานชั่วคราว FB3 ตำแหน่ง พนักงานชั่วคราว


ตำแหน่ง พนักงานชั่วคราว

วุฒิ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สรุปประเด็น และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการจัดทำบันทึกและร่างจดหมาย
- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ลักษณะงาน

- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มเก็บข้อมูล (google form) ประกอบการประเมินหน่วยบริหารและจัดการทุน และแหล่งข้อมูลดิจิทัลอื่น ๆ
- ประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น และสรุปผล
- ติดต่อประสานงานในการจัดประชุม และอำนวยความสะดวกในการประชุม เช่น การประชุม dialogue กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล เป็นต้น
- ถอดเทปการประชุม และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลและการประชุม
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

******************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>