www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประกาศวันที่ : 20 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 207 คน
ที่มา : 

จังหวัดเพชรบุรี


รายละเอียดของข่าวสาร


จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

(1) ปฏิบัติงานทางวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ การร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการพัฒนาจังหวัด การร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
(2) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด
(3) การให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนโยบาย
(4) ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน
(5) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>