www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง)


ประกาศวันที่ : 09 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 309 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง)


ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง)

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานกฎหมาย ความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครองและกํากับ ดูแลสิทธิประโยชน์ งานวิจัยของกรม หรือ ศึกษา วิเคราะห์การเสริมสร้าง วินัยเพื่อป้องกัน การกระทําผิด ดําเนินการทางวินัย ตรวจสอบ และติดตาม เรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

****************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>