www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 05 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 199 คน
ที่มา : 

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก


รายละเอียดของข่าวสาร


ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์แล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
๒ มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงาน

๑ กำหนดการรายงานและแบ่งมอบงานแก่พนักงานคอมพิวเตอร์
๒ กำหนดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
๓ ให้คำปรึกษาแนะนำผู้บังคับบัญชาในเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๔ พัฒนาความรู้แก่พนักงานคอมพิวเตอร์
๕ รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ราชการกำหนด
๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>