www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


ประกาศวันที่ : 02 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 271 คน
ที่มา : 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

คุณสมบัติ

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน Microsoft Office เช่น Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint เป็นต้น

ลักษณะงาน

(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
(4) ดำเนินการเพื่อซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุของหน่วยงานให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานและดำเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณเพื่อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน หากชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งานเพื่อดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบต่อไป
(5) ปฏิบัติงานด้านการดูแลบำรุงรักษาสถานที่ เช่น อาคารสำนักงาน ห้องน้ำ บริเวณภายในอาคารสำนักงาน
(6) ปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง
(7) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องต่อไป
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

********************************************

รายละเอียดเพิ่้มเติมคลิกที่นี่

>