www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง นักวิชาการระดับต้น


ประกาศวันที่ : 18 มี.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 217 คน
ที่มา : 

สกสว.


รายละเอียดของข่าวสาร


สกสว. รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง นักวิชาการระดับต้น


ตำแหน่ง นักวิชาการระดับต้น

วุฒิ

1.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 40 ปี

ลักษณะงาน

1.ปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness)
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำแผน และการเขียนงานเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ
3.สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับStakeholdersเพื่อร่วมพัฒนาแผนงานเป้าหมายและงบประมาณใน ด้านการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงพัฒนาเนื้อหาเชิงวิชาการของแผนงานย่อยในด้านที่รับผิดชอบตามกรอบและแนวทางจากสำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ
4.เป็นผู้ประสานหลักกับหน่วยงานรับงบประมาณในด้านที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

*************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>