www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประกาศวันที่ : 11 มี.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 279 คน
ที่มา : 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือน 18000 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปความเห็นประกอบการนำเสนอ เกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
2. ประมวลผลและจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
3. ประมวลผลและจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
4. จัดทำรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
5. รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และติดตามประสานงานโครงการที่บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานอื่น
6. รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และติดตามประสานงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำเอกสารและติดตามประสานงานเป็นเจ้าหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/การประชุม และสัมมนาต่าง ๆ และเป็นคณะทำงาน ในการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ
8. รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการด้านความปลอดภัยอาหารของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
9. ประสานงานภาคเอกชน ภาครัฐ ในเรื่องการมาตรฐาน และความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
10. จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
11. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
12. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
13. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
14. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

******************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>