www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร


ประกาศวันที่ : 11 มี.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 283 คน
ที่มา : 

กรมหม่อนไหม


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร


ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เกษตร ในสาขาพืชสวน สาขาพืชไร่ สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาการจัดการการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิทยาสาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาการจัดการเกษตร สาขาการจัดการผลิตสัตว์ สาขากีฏวิทยา
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี
1.ช่วยข้าราชการปฏิบัติงานและวางแผนด้านการผลิตไข่ไหม ทั้งไข่ไหมพันธ์คัด พันธ์ุหลัก พันธ์ุขยาย พันธ์ุดี
2.ช่วยข้าราชการ กำกับ ดูแล ด้านการเลี้ยงไหมการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน
3.ปฏิบัติงานร่วม และร่วมวางแผน การดำเนินงานกับข้าราชการ ด้านการขยายพันธ์ุหม่อน การดูแลรักษาพนธุ์หม่อน และการจัดการแปลงหม่อน เพื่อให้การผลิตไข่ไหมพันธ์ุดี
4.ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่างๆ ของกิจกรรมผลิตและขยายพันธ์ุหม่อนไหม
5.ช่วยข้าราชการ ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี่ยงไหม สาวไหม การฟอกย่ิมสีไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
6.สนับสนุนงานบริการวาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับนักวิชาการเกษตรผู้รับผิดชอบงานฃ
7.รับผิดชอยในการให้บริการไข่ไหมพันธ์ุดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่ขอสนับสนุน
8.จัดเก็บข้อมูลความพึงพิใจของการให้บริการในกิจกรรมและขยายพันธ์ุหม่อนไหมและติดตามผลการใช้ไข่ไหม

********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>