www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


ประกาศวันที่ : 09 มี.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 463 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อ และสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>