www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 09 มี.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 363 คน
ที่มา : 

กรมปศุสัตว์


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจ หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๒ หลักสูตร
(หลักสูตรละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง) หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อย่างน้อย ๑ ปี และเคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ด้านการปศุสัตว์ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. มีความรู้ ความสามารถในการดูแลคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย หรือดูและระบบปฏิบัติการ Windows,UNIX หรือระบบ Internet หรือความสามารถจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) และสามารถพัฒนา Website ได้
๔. มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบที่ดี
๕. มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารณ์ที่ดี
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

*****************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>