www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ประกาศวันที่ : 25 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 85 คน
ที่มา : 

จังหวัดสมุทรปราการ


รายละเอียดของข่าวสาร


จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คุณสมบัติ

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ -ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ -อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ -อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่กำหนด

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานที่ค่อนข้างยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
1) จัดทำฎีกา ใบนำส่ง ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
2) จัดทำบัญชีทั่วไป และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของราชการ
3) จัดทำและควบคุมบัญชีพัสดุ
4) จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
5) การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
6) ร่างบันทึกและแจ้งหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
7) การบันทึก ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่างๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
8) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบ GFMIS เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
9) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

**************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>