www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล


ประกาศวันที่ : 24 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 77 คน
ที่มา : 

กรมการขนส่งทางบก


รายละเอียดของข่าวสาร


1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง  อัตราว่าง 1  อัตรา

               ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

               1.1   เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบพิจารณาข้อกฎหมาย/ตอบข้อกฎหมาย

               1.2   เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด

               1.3   เป็นผู้ช่วยในการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย

               1.4   เป็นผู้ช่วยในการจัดทำบทความความรู้ที่เผยแพร่แก่ผู้ตรวจการและประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

               1.5   เป็นผู้ช่วยในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

               1.6   เป็นผู้ช่วยในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกองตรวจการขนส่งทางบก

               1.7   จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

               1.8   เป็นผู้ช่วยในการจัดทำ/วิเคราะห์/รวบรวมข้อมูลสถิติและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด

               1.9   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง          ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์


อัตราค่าจ้าง     15,750 บาท

ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


เปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 กลุ่มพัฒนาระบบกองตรวจการขนส่ง สนใจติดต่อ 022718529