www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 23 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 167 คน
ที่มา : 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงาน

1) ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3) วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4) ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล จัดทำข้อมูลเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์บนฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์
5) ดูแลและให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
6) ปฏิบัติงานด้านระบบรายงาน และระบบเครือข่ายสารสนเทศ การจัดการศูนย์ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ศูนย์เตือนภัยทางการเงินและศูนย์สถิติการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7) ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง


********************************

รายละเอียดเพิม่เติมคลิกที่นี่

>