www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน


ประกาศวันที่ : 23 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 139 คน
ที่มา : 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน


ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

(๑)มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
(๒)สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(๔) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(๕) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๖) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(๗) มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(๘) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑.งานช่วยสนับสนุนการติดตามโครงการ
ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
๒.งานช่วยสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
๓.งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการ
ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
๔.งานให้บริการข้อมูล ตอบข้อซักให้กับ
นักลงทุน
๕.งานประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน
๖.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

******************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>