www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล


ประกาศวันที่ : 11 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 403 คน
ที่มา : 

กรมปศุสัตว์


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสังคมศาสตร์
(2) มีความรู้ความสามารถหรือทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
(3) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
(4) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ลักษณะงาน

(1) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและแผนพัฒนาบุคลากร
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(3) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
(5) การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(6) การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ตลอดจนการรวบรวมตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย
(7) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

***************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>