www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศวันที่ : 02 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 542 คน
ที่มา : 

กรมพัฒนาที่ดิน


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติ

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง 2 ข้อดังนี้
1. คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

ลักษณะงาน

ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี
2. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติงานด้านธุรการร่างและพิมพ์หนังสือราชการและการรับ - การส่งเอกสาร
6. จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดทำรายงานต่าง ๆ ค้นคว้าและจัดเก็บเอกสาร
7. รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
8. จัดทำใบสำคัญ และเอกสารด้านการเงิน ด้านพัสดุระดับต้น ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
9. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเข้าระบบ GFMIS
10. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

*************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>