www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย


ประกาศวันที่ : 02 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 170 คน
ที่มา : 

กรมพัฒนาที่ดิน


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

คุณสมบัติ

1. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

ลักษณะงาน

1. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการสำรวจการทำแผนที่ และการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ
2. ตรวจสอบ และถ่ายทอดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
3. จัดเตรียม จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลแผนที่
4. นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร ข้อมูลแผนที่ลายเส้นในระบบคอมพิวเตอร์
5. ร่วมจัดทำ รวบรวมข้อมูล (Meta Data) ด้านภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
และแฟ้มข้อมูลแผนที่ทุกประเภท เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริการหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. ร่วมจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ และร่วมจัดเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน
7. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และโปรแกรมการใช้งานด้านภูมิสารสนเทศ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>