www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล


ประกาศวันที่ : 28 ต.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 241 คน
ที่มา : 

จังหวัดกาญจนบุรี


รายละเอียดของข่าวสาร


จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

คุณสมบัติ


๑. จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือได้รับ
อนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
๒. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
๓. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office

ลักษณะงาน

๑. ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์
๒. ปฏิบัติงาน ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์
๓. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร
๕. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

*********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>