www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ


ประกาศวันที่ : 22 ต.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 534 คน
ที่มา : 

กรมโยธาธิการและผังเมือง


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ


ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ

เงินเดือน 18000 บาท


วุฒิ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางการเงินการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

ดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

****************************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>