www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล


ประกาศวันที่ : 19 ต.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 169 คน
ที่มา : 

กรมการขนส่งทางบก


รายละเอียดของข่าวสาร


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการและตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถขอและยื่ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง (อาคาร ๓ ชั้น ๔) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๘๕๒๙ และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)