www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน


ประกาศวันที่ : 06 ต.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 609 คน
ที่มา : 

กรมการจัดหางาน


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน


ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

วุฒิ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่างๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงานและโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพอื่ขอความช่วยเหลือ การประสานความร่วใมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทำ รวบรวม ศึกาา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การพัฒนาสื่อสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมเผยอพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*****************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>