www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน


ประกาศวันที่ : 03 ต.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 356 คน
ที่มา : 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่6


รายละเอียดของข่าวสาร


ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่6 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน


ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน

คุณสมบัติ

(๑)มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางระบบสารสนเทศ - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(๒) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(๔) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
(๕) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๖) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(๗) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(๘) มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมด้านกราฟฟิกได้

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑.งานช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
๒.งานช่วยสนับสนุนการให้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
๓.งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
๔.งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เศรษฐกิจ
การลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
๕.งานพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์เศรษฐกิจ
การลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
๖.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>