www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 12 ก.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 143 คน
ที่มา : 

กรมโยธาธิการและผังเมือง


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

วุฒิ

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลการทำงาน วางแผนงานกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูล สำหรับงานที่มีปัญหายุ่งยาก หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และคำสั่งชุดให้มีประสิทธิภาคสูงสุดทันกับวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล และวิชาการ และการดำเนินงานวางและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ข้อมูลและวิชาการ และดำเนินงานวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

**********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>