www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 อัตรา


ประกาศวันที่ : 15 ก.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 700 คน
ที่มา : 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รายละเอียดของข่าวสาร


จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 อัตรา


รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 6 อัตรา

เงินเดือน 18000 บาท


ลักษณะงาน

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย พื้นที่เสี่ยงภัย สภาพภูมิประเทศ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนป้องกันและปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูบูรณะสภาพภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไป เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยการบูรณาการจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ดูแลการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ แจ้งเตือนภัย รายงาน และติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งประเมินและรายงานระดับความรุนแรงและผลกระทบขั้นต้นของสาธารณภัย
(๔) ดำเนินการและประสานงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
(๕) ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการฝึกซ้อมแผน การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความพร้อมและเพิ่มพูนศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร นำไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
(๖) สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทีมกู้ชีพกู้ภัย และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
(๗) บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย อพยพ และกู้ชีพกู้ภัย
ในสภาวะฉุกเฉิน โดยบูรณาการจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(๘) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๙) ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(๑๐) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

***************************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>