www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา


ประกาศวันที่ : 15 ก.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 728 คน
ที่มา : 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รายละเอียดของข่าวสาร


จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา


รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

จำนวน 6 อัตรา

เงินเดือน 18000 บาท


ลักษณะงาน

1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ
และงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์แนวทางและข้อกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกลั่นกรองเรื่องและปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ งานให้คำปรึกษาแนะนำกับประชาชน การประสานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ และการประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี งานประเพณี และงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่งและลงทะเบียนหนังสือ การจัดทำหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และงานบริการทั่วไป
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและบัญชี รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนงานด้านกิจการต่างประเทศของจังหวัด
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร การกลั่นกรองเรื่อง การเตรียมเอกสารสำหรับ
การประชุม
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>