www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 26 พ.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 284 คน
ที่มา : 

สถาบันพระบรมราชชนก


รายละเอียดของข่าวสาร


สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 19500 บาท

วุฒิ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลกษณะงานท ั ี่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆกําหนดคุณลักษณะ
ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการ
เกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คําปรึกษาแนะนํา
อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

************************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>